پرداخت امن

جهت سهولت در پرداخت از درگاه پرداخت "زرین پال" استفاده شده اما به مرور از درگاه های بانک های دیگر نیز استفاده خواهد شد.

شیله ضامن پرداخت شماست.